گفت ما هم می دانیم عزت ملی چیست، غرور ملی چیست؟
شنیدم از آن گوشه و کنار یک اُمِّی گفت شک دارم؟

اگر #پرزیدنت می توانست می گفت: شناسنامه داری؟


+راستی من شناسنامه ام رو گم کردم....اجازه صحبت دارم؟