تنگ ماهی را که تصور کنی و دریا را

انگار غیبتش را تصور کرده ای و ظهورش را