از وقتی خواندم به انتظار تو نباید نشست

که باید دوید

فهمیدم سِرّ غیبتت را