گناهانم را با موج های آرام کَرَمت
که بر ساحل وجودم خورده و می خورد
شسته ای