گناهانم شده لا تحصی

جود و کرمت از آن بالاتر

تو خود ببخش