در این ماه رمضانی فهمیدم

شیطان نباشد

نفس هیچ است