شاید تمام شود یک روز خواب های پر صدا

شاید که نه تمام می شود این خواب های پر صدا