در سکوت مرگبار جوامع غربی در قبال کشتار ها و تنها گفتن نگرانیم، و یا بد تر از سکوت و ابراز نگرانی این که می گویند اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، تنها کاری که بعد از دعا از دستم بر می آمد همین ها بود.

برای نابودی اسرائیل پلید و خبیث صلوات