گاهی آدم با جماعتی همراه میشه که درکشون از زندگی در حد روز و شب گذروندنه نه بیشتر و نه کمتر و احیانا اگر این افراد به کوچک نکته ای خارج از روزمره گذروندن متوجه شوند کأنّ کشفی کرده اند در حد شکافت هسته ای.

در برخورد با این آدم ها بعد از اینکه خونسردی خود را حفظ کردید بایستی بیخیال شوید و یا کمر همت ببندید بر بالا بردن سطح درکشان که این هم گاو کهن می خواهد هم مردکهن...