مرگ را جایگزین خواب کرده ای برایشان

از وقتی نامه داده ای به فلسطینیان