"سر از پا نشناختن"

اصطلاح خوبی نیست

خیلی بهش فکر نکن!

+