آسمان همیشه روشن بود

تا آنکه روضه قتلگاه برایش خواندند.