شب برای حسین علیه السلام سیاه پوش شد

خدا به آن برکت داد

سحر داد و شب قدر  داد و ...