دلم را هر جا برده ام جواب کرده اند...

مانده دار الشفای هشتمین مراد