خواستند کرامت را تعریف کنند

گفتند بزرگراه قم-مشهد

حرم تا حرم