تو هم زمین خوردی

و هم تازیانه

سوختن در بماند

ولی

حسن و زینب نداشتی که ببینند