دلش هوای کربلا کرده بود

گفت مسابقه شرکت کنیم

همین