برخی می گویند خبرنگار واقعی اعم از عکاس خبری و گزارشگر کسی است که شکار لحظه ها می کند و بهترین تصویر خبری و گزارش را تهیه می کند و اقتضای این کار و در مجموع این حرفه به آب و آتش زدن فرد برای تهیه برترین خبرهاست. اما...

Print

منبع