به چه راحتی حمله کرده اند
بر دینمان،آیینمان،فرهنگمان...
و ما به چه راحتی
نظاره گر آنان...
منبع