images

می گوید چرا چادر بپوشم؟ اگر می گویید مرد ها چشمشان ناپاک است من می گویم مردان ایرانی آن قدر فهیم هستند که کار به کار ما نداشته باشند مرد های ایرانی که حیوان نیستن که مثل گربه و حیوانات دیگر به غریزه شان عمل بکنند.
می گوید اگر انسانی مسلمان هم نباشد شعور انسانیش به او اجازه نمی دهد بدون اجازه به کسی دست بزند و یا حتی نگاهی دور از شأن و منزلت انسانی بکند.
می گوید مردها باید فرهنگ خود را بالا ببرند و بدانند که بین انسان و حیوان تفاوت است باید به جایی برسند که اگر هم زن ها خودشان را با بدترین وضع در جامعه نمایش دادند او به خود اجازه ندهد که به آنان به دیده دور از شأن انسانیت نگاه کند.
نمی دانم کدام منطق این حرف ها را می زند؟ نمی دانم چه عقلی این مطلب را صحیح می داند که وظیفه دیگران است که خود را حفظ کنند...خواهر من!آمدیم و کسی نخواست خودش را حفظ کند....آمدیم و کسی نخواست انسان باشد....آمدیم و کسی نگاهش ناپاک بود...چرا تو خود را به دام می اندازی؟ دام نگاه و شهوت پهن است تو چرا خود را در دام می اندازی؟ دشمنت شمشیر را آماده کرده تو چرا گردنت را به سمت آن می بری؟
خواهرم!نمی دانم در جامعه نگشته اید که ببینید چشم های ناپاک را؟که ببینید همین مردهای ایرانی - نه همه شان- گاهی نگاه غیر انسانی می کنند...
خواهرم...نمی گویم چادر واجب است و بدون آن بی حجابی است...نه...بلکه حجاب برای برترین زنان مسلمان و ایرانی است...
خواهرم! چادر یعنی پاک دامنی...اگر بدانند....