سر به سرم می گذاشت...
                می گفتم چرا کباب نمی خوری؟؟؟؟
می گفت نپرس....
               گفتم می خواهم بدانم............
                                          گفت یاد دوستان کباب شده ام در جبهه می افتم....