می گفتند زیاد الله اکبر می گفت....

            این قدر زیاد که حتی وقتی سراز تنش جدا شده بود

باز هم فریاد میزد

                    الله اکبر....

این است که می شود کربلای ایران کربلای زینب(سلام الله علیها)