chadoriha-mini-(73)
مرغابی کوچک پا به پای مادر شنا می کرد و تمام کارهایش را تقلید.
فهمیده بود که در این دنیای موّاج باید الگویی داشت تا جان سالم به در برد...
ولی من خیلی از او جلوترم؛ خیلی!
او مادرش را الگو قرار داد و من بهترین مادر دنیا را
کسی که از نابینا هم رو می گرفت