chadoriha-mini (13)
مارتین ایندیک سقیر سابق آمریکا در اسرائیل:
دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان ها بکشانیم؛
بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.