chadoriha (27)

حجاب صدفی بر گوهر وجود.

برای دریافت تصویردر اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.