90
بـه چـادرتــ مـیـخـنـدنـد...
بـه تـاج بـنـدگـی اتــ طـعـنـه مـیـزنـنـد...
مـبـادا دلـسـرد شـوی بــانــو...
هـیـزم بـرای آتـش غـربـتــ زهــرا (س) نـبـاش...
کـه ایـن روزها فـاطـمـه (س) خـیـلـی غـریـبـ اسـتــ...