ایستادند تا بمانیم...

       می ایستیم تا بمانند...