رفتند تا دین و ایمانمان نرود....

              کجایند که دین و ایمانمان هم دارد می رود....