دنیا خیانتکار ترین موجود است....

                              باور نداری؟؟؟

من نمی گویم امیر المؤمنان ـعلیه السلامـ می فرماید:

                امیر مؤمنان ـعلیه السلامـ می فرماید:

                             هنگامی که دنیا به کسی رو بیاورد  صفات دیگران را به او می دهد

                             و زمانی هم که از او رو برگرداند،صفات خودش را هم از او می گیرد