آدم بر زمین هبوط کرد تا عشق بیاموزد و شیطان را نیز خداوند آفریده بود تا عشق آدم به ظهور رسد. نه آن که شیطان عاشقی بداند .او از اهل عشق نبود . چرا که تا با امری خلاف عقل خویش مواجه شد ،گردن از اطاعت معشوق پیچید و حکم عقل گرای خویش را گردن نهاد،و پیروان شیطان نیز همه چنین اند.

سید مرتضی آوینی

+منبع+